t>

Daily Archives: August 15, 2017

  • 0

Part 2 : Teori Pembelajaran.

TEORI PERKEMBANGAN PIAGET [Bahagian 2]

img_2005

Tahap-tahap perkembangan kognitif.

B. Tahap Pra Perkembangan (umur 2-7/8 tahun)

Ciri-ciri asas perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa isyarat, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibahagi menjadi dua, iaitu pra perkembangan dan intuitif.  

Pra perkembangan (umur 2-4 tahun).

Anak anda telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini adalah  :


1) “Self counter”nya sangat menonjol.

2) Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan bersahaja.

3) Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeza.

4) Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang tepat dan benar.

5) Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbezaannya antara deretan ini.

studying1

C. Tahap Perkembangan Nyata (boleh dilihat) (umur 7/8 – 11/12 tahun)

Ciri-ciri berkelompok yang berkembang pada tahap ini adalah anak anda sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logik, dan dapat dikenalpasti dengan adanya perkembangan “reversible” dan kekekalan.

Anak anda telah memiliki kecekapan berfikir secara logik, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat nyata (dapat dilihat).

Perkembangan adalah suatu jenis tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya kerana kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif.

ct18_boat_jpg_2777021f

D. Tahap Perkembangan Formal (umur 11/12 – 18 tahun)

Ciri-ciri asas perkembangan pada tahap ini adalah anak anda sudah mampu berfikir secara abstrak dan logik dengan menggunakan pola berfikir berlandaskan “kemungkinan”.

Model berfikir ilmiah dengan cara hipothetico-de-ductive dan inductive sudah mulai dimiliki oleh anak anda, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Pada tahap ini pola berfikir anak anda sudah dapat :

740810

1)    Bekerja secara efektif dan sistematik.

2)    Menganalisis secara kombinasi. Anak anda dapat menggunakan pelbagai sumber ilmu yang telah dipelajari untuk mencari jawapan pada satu-satu persoalan.

3)    Berfikir secara berjuzuk. Anak anda dapat mengkelaskan setiap apa yang difahaminya satu per satu. Melalui pengkelasan ini, anak anda dapat membuat kesimpulan dan keputusan terhadap satu-satu persolan.


4)    Mencapai kematangan (baligh). Pada tahap ini, pada mulanya Piaget percaya bahawa sebahagian remaja mencapai perkembangan kematangannya paling lambat pada usia 15 tahun.

Tetapi berdasarkan penelitian mahupun kajian selanjutnya menemukan bahawa anak-anak bahkan remaja walaupun usianya telah mencapai usia kematangan, belum tentu mereka dapat mencapai kematangan sempurna, kerana kematangan sempurna memerlukan pengalaman dan pengamatan. Anak anda perlu melalui semua itu dalam proses dia mencapai tahap kematangan sempurna.

f6ab5593da13bbc06a3259ee1ac377aa--it-gets-better-feel-better
Nantikan teori seterusnya nanti ya…? 😀


  • 0

Part 1 : Teori Pembelajaran.

Little boy intent on reading book at school desk

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan potensi individu. Melalui pendidikan, potensi yang dimiliki oleh individu akan diubah menjadi kompetensi.

Kompetensi mencerminkan kemampuan dan kecekapan individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

Tugas pendidik atau guru dalam hal ini adalah membimbing anak didik sebagai seorang individu agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya menjadi kompetensi sesuai dengan bakatnya dan cita-citanya.

mind-map-3

Program pendidikan dan pembelajaran kini hendaklah diarahkan atau lebih berorientasi kepada individu (anak-anak didik), supaya apa yang ingin dicapai dapat digerakkan secara kognitif (proses belajar lebih diutamakan daripada hasil belajar).

Di Malaysia umumnya kita lihat kebanyakan program pendidikan berlangsung dengan cara memandang ringan terhadap potensi dan kemampuan para pelajar (anak-anak didik).

Kita banyak memfokuskan pelajaran itu kepada kehendak pasaran yang wujud kini. Hal ini disebabkan kerana kurangnya pemahaman pendidik tentang karakteristik individu, dan ini sebenarnya satu situasi yang sangat membimbangkan.

Baiklah, untuk membendung masalah itu dari meruncing mari kita lihat satu per satu teori yang wujud yang boleh kita aplikasikan di sekolah mahupun di rumah untuk anak-anak kita dan anak-anak didik kita yang sangat kita sayangi.

 

TEORI PERKEMBANGAN PIAGET

Menurut Piaget, proses belajar akan mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi (keseimbangan).

Proses asimilasi merupakan proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu.

Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke situasi baru.

Proses ekuilibrasi adalah penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.

learning-through-play

Sebagai contoh, seorang anak sudah memahami prinsip penolakan (tolak). Ketika mempelajari prinsip pembahagian (bahagi), maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip penolakan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembahagian (informasi baharu). Inilah yang disebut proses asimilasi.

Jika anak@pelajar tersebut diberikan soalan operasi pembahagian, maka situasi ini disebut akomodasi.

Maksudnya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembahagian dalam situasi yang baharu dan spesifik.

Baik, mari kita lihat tahap-tahap perkembangan kognitif pula.

img_2005

Tahap-tahap perkembangan kognitif

A . Tahap Sensorimotor (umur 0-2 tahun)

Ciri-ciri asas perkembangannya adalah berdasarkan tindakan, dan apa yang dilakukannya langkah demi langkah.

Kemampuan yang dimilikinya antara lain adalah:


o    Melihat dirinya berbeza dengan objek di sekitarnya.

o    Mencari rangsangan melalui sinaran lampu dan suara.

o    Memperhatikan sesuatu dengan lebih lama.

o    Mendefinisikan sesuatu dengan cara memanipulasinya.

o    Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin mengubah tempatnya.

Bersambung…. 😀

Nantikan sambungannya nanti ya..? 🙂