t>

Part 2 : Teori Pembelajaran.

  • 0

Part 2 : Teori Pembelajaran.

TEORI PERKEMBANGAN PIAGET [Bahagian 2]

img_2005

Tahap-tahap perkembangan kognitif.

B. Tahap Pra Perkembangan (umur 2-7/8 tahun)

Ciri-ciri asas perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa isyarat, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibahagi menjadi dua, iaitu pra perkembangan dan intuitif.  

Pra perkembangan (umur 2-4 tahun).

Anak anda telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini adalah  :


1) “Self counter”nya sangat menonjol.

2) Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan bersahaja.

3) Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeza.

4) Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang tepat dan benar.

5) Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbezaannya antara deretan ini.

studying1

C. Tahap Perkembangan Nyata (boleh dilihat) (umur 7/8 – 11/12 tahun)

Ciri-ciri berkelompok yang berkembang pada tahap ini adalah anak anda sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logik, dan dapat dikenalpasti dengan adanya perkembangan “reversible” dan kekekalan.

Anak anda telah memiliki kecekapan berfikir secara logik, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat nyata (dapat dilihat).

Perkembangan adalah suatu jenis tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya kerana kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif.

ct18_boat_jpg_2777021f

D. Tahap Perkembangan Formal (umur 11/12 – 18 tahun)

Ciri-ciri asas perkembangan pada tahap ini adalah anak anda sudah mampu berfikir secara abstrak dan logik dengan menggunakan pola berfikir berlandaskan “kemungkinan”.

Model berfikir ilmiah dengan cara hipothetico-de-ductive dan inductive sudah mulai dimiliki oleh anak anda, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Pada tahap ini pola berfikir anak anda sudah dapat :

740810

1)    Bekerja secara efektif dan sistematik.

2)    Menganalisis secara kombinasi. Anak anda dapat menggunakan pelbagai sumber ilmu yang telah dipelajari untuk mencari jawapan pada satu-satu persoalan.

3)    Berfikir secara berjuzuk. Anak anda dapat mengkelaskan setiap apa yang difahaminya satu per satu. Melalui pengkelasan ini, anak anda dapat membuat kesimpulan dan keputusan terhadap satu-satu persolan.


4)    Mencapai kematangan (baligh). Pada tahap ini, pada mulanya Piaget percaya bahawa sebahagian remaja mencapai perkembangan kematangannya paling lambat pada usia 15 tahun.

Tetapi berdasarkan penelitian mahupun kajian selanjutnya menemukan bahawa anak-anak bahkan remaja walaupun usianya telah mencapai usia kematangan, belum tentu mereka dapat mencapai kematangan sempurna, kerana kematangan sempurna memerlukan pengalaman dan pengamatan. Anak anda perlu melalui semua itu dalam proses dia mencapai tahap kematangan sempurna.

f6ab5593da13bbc06a3259ee1ac377aa--it-gets-better-feel-better
Nantikan teori seterusnya nanti ya…? 😀


Leave a Reply